برنامه نویسی سیستم واسطه پستی cod

برنامه نویسی سیستم واسطه پستی cod :
دارای پنل مدیریت ، پنل فروشندگان و پنل بازاریاب است

وشامل سیستم فروشگاه دهی برای سستم بازاریابی و همچنین فروشگاهدهی برای فروشندگان می باشد